Lake Nakuru

7 09 2021

“ทะเลสาบนาคูรู: บ้านของนกฟลามิงโก้”

ทะเลสาบนาคูรู หรือ Lake Nakuru เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเคนย่า อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนาคูรู (Lake Nakuru National Park) ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นทะเลสาบที่มีความเป็นด่างส่งผลให้น้ำในทะเลสาบมีความเค็ม ทะเลสาบดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในเครือข่ายทะเลสาบ Rift Valley lakes ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Great Rift Valley หรือ เกรตริฟต์แวลลีย์ อันเป็นหุบเขารอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่พาดผ่านบริเวณตะวันออกของแอฟริกา โดยทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกของระดับน้ำเฉลี่ย คือ 30 เซนติเมตร ทำให้สัตว์สายพันธ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงต่อการใช้ทะเลสาบได้ ทะเลสาบดังกล่าวยังมีจุดเด่นในเรื่องของการเป็นถิ่นที่อยู่ของนกหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะ นกฟลามิงโก้สีชมพู (pink flamingos) ซึ่งหากมองจากในระยะไกลสีสันของทะเลสาบจะดูเหมือนถูกย้อมให้เป็นสีชมพูอันเนื่องจากสีของขนนกหลายพันตัว และยังเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด เช่น วอเตอร์บัค อิมพาลา แรดดำ แรดขาว เสือดาว ยีราฟ ไฮยีน่า ฮิปโปโปเตมัส เป็นต้น
.
ลักษณะของภูมิประเทศบริเวณรอบ ๆ ของทะเลสาบก็มีความหลากหลายเพราะประกอบไปด้วย ภูมิประเทศลักษณะแบบ ทุ่งหญ้า บึง โขดหิน หน้าผาหิน และกอหญ้า ทั้งยังเป็นที่เจริญเติบโตของต้นกระถินเปลือกเหลือง (Yellow-barked acacia trees) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ป่าเขตร้อนของแอฟริกาที่มีเอกลักษณ์

ที่มา:
The Editors of Encyclopaedia Britannica. (n.d.). Lake Nakuru. Retrieved from
the Global Alliance of National Parks. (n.d.). Lake Nakuru National Park. Retrieved from