Kilimanjaro mountain

7 06 2021

“Kilimanjaro mountain”

ภูเขาคิลิมันจาโรหรือในชื่อภาษาอังกฤษ คือ Kilimanjaro mountain ภูเขาคิลิมันจาโรเป็นเทือกภูเขาไฟที่ดับแล้ว ตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของประเทศแทนซาเนีย ประกอบไปด้วย 3 ยอดเขา คือ Kibo, Mawenzi, และ Shira โดยยอด Kido มีความสูงมากที่สุด คือ 5,895 เมตร ทำให้กลายเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาและเป็นที่มาของชื่อในความหมายของกลุ่มคน Chagga แสดงถึงความสููงใหญ่ของภูเขาจนนกบินไม่ถึง เพราะความสูงของภูเขาทำให้บนยอดมีอากาศหนาวเย็นจึงปกคลุมไปด้วยหิมะและธารน้ำแข็งซึ่งพบเจอได้น้อยมาก ๆ ในบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร และ บริเวณรอบภูเขานั้นประกอบไปด้วยป่า 6 แห่ง ที่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศเพราะประกอบไปด้วยทั้ง ที่ราบสูง, ป่าดิบชื้น, เขตภูมิอากาศกึ่งแห้งแล้ง, ทุ่งหญ้า, ภูมิประเทศแบบมัวร์ (moorland), ทุ่งแบบทุนดรา เป็นต้น อันเป็นที่อยู่ของพืชพันธุ์และสัตว์หายากท้องถิ่นนานาชนิด ในปี พ.ศ. 2530 ภูเขาคิลิมันจาโรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและเป็นจุดหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความหลากหลายทางธรรมชาติของภูเขาแห่งนี้

แหล่งข้อมูล:
Britannica. (n.d.). Kilimanjaro. Retrieved from
https://www.britannica.com/place/Kilimanjaro.
National Geographic. (n.d.). Kilimanjaro. Retrieved from
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/kilimanjaro/
Henry Stedman. (n.d.). Why is it called ‘Kilimanjaro’?. Retrieved from
https://www.climbmountkilimanjaro.com/about-the…/the-name-
kilimanjaro/?fbclid=IwAR22JjEqTAQcnbBFcJiIyTybZmphgpYLGLWjKhsV7RlPHNHzPW1-lCwd2aM