South Sudan in Conflict

9 08 2021

South Sudan in Conflict

หลังจากที่ประเทศซูดานใต้นั้นประสบกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งสงครามและความขัดแย้งจากประเทศซูดาน ก่อนที่จะแยกตัวเป็นเอกราชในวันที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 และเกิดเค้าโครงของสถาบันทางการเมืองขึ้นในเวลาถัดมา ซูดานใต้ก็ยังต้องเผชิญกับสงครามกลางเมือง หรือ South Sudanese Civil War ที่ตามมาด้วการอพยพของประชากรและการสูญเสียจากความรุนแรงที่ตามมา จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งจะเป็นอย่างไร สามารถอ่านได้ใต้คำบรรยายใต้รูปภาพ
ขียนโดย นางสาวกฤตวรรณ ประทุม
อ้างอิง
Andrews, John. (2015). The World in Conflict: Understanding the World’s Troublespots. United
Kingdom: Profile Books
Britannica. (n.d.). Sudanese independence and civil war. Retrieved 18 July 2021 from
BBC News. (2018). South Sudan profile – Timeline. Retrieved 18 July 2021 from
Council on Foreign Relations. (n.d.). Civil War in South Sudan. Retrieved 18 July 2021 from
Aljazeera. (2021). South Sudan’s decade of independence: A timeline. Retrieved 18 July
Reuters. (2018). Study estimates 190,000 people killed in South Sudan’s civil war. Retrieved
toll/study-estimates-190000-people-killed-in-south-sudans-civil-war-idUSKCN1M626R
Noel, Katherine. (2016). Understanding the Roots of Conflict in South Sudan. Retrieved
QUARCOO,ASHLEY. (2019). A Brief Guide to South Sudan’s Fragile Peace. Retrieved.
MOMODU, SAMUEL. (2018). SECOND SUDANESE CIVIL WAR (1983-2005). Retrieved 3 August 2021 from https://www.blackpast.org/…/second-sudanese-civil-war…/
MOMODU, SAMUEL. (2020). FIRST SUDANESE CIVIL WAR (1955-1972). Retrieved 3 August 2021 from https://www.blackpast.org/…/first-sudanese-civil-war…/
United Nations Peacekeeping. (n.d.) UNMISS FACT SHEET UNITED NATIONS MISSION IN THE REPUBLIC OF SOUTH SUDAN. Retrieved 3 August 2021 from https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmiss
Bodetti, Austin. (2019). How China Came to Dominate South Sudan’s Oil. Retrieved 3 August 2021 from https://thediplomat.com/…/how-china-came-to-dominate…/
Lynch, Colum. (2021). Succession in South Sudan America’s greatest success story in Africa has degenerated into its biggest failure. Retrieved 3 August 2021 from https://foreignpolicy.com/…/south-sudan-succession…/