ku activity
KU Soc Lecture Series: Africa-Asia
การบรรยายพิเศษ KU Soc Lecture Series: Africa – Asia หัวข้อ “มองแอฟริกา ผ่านสายตานักการทูตไทย”
ร่วมเสวนาโดย ร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก จากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และนายอาทิตย์ ประสาทกุล จากศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ลลิตา หาญวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์