1 ก.ค. ของทุกปี

1 07 2021

1 ก.ค. ของทุกปี
“วันประกาศอิสรภาพประเทศรวันดากับบุรุนดี”

วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ประเทศในแอฟริกามีอิสระพ้นจากสถานะอาณานิคมเมื่อครั้งอดีต โดยมีถึงสองประเทศคือ สาธารณรัฐรวันดาและสาธารณรัฐบุรุนดีซึ่งตั้งอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออก และวันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ในทั้งสองประเทศนี้อีกด้วย
เดิมทีรวันดากับบุรุนดียังไม่ใช่ประเทศเอกราชที่แยกกัน ทั้งคู่ถูกผนวกรวมเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิเยอรมันตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง เยอรมนีต้องส่งมอบอาณานิคมเหล่านี้ให้ประเทศเบลเยี่ยมเลยถูกเรียกใหม่ว่า “รวนดา-อุรุนดี (Ruanda-Urundi)” พื้นที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การปกครองของเบลเยี่ยมยาวนานถึงจบสงครามโลกครั้งที่สอง เบลเยี่ยมต้องปลดปล่อยอาณานิคมตามข้อตกลงขององค์การสหประชาชาติซึ่งนำมาสู่อิสรภาพของรวันดาร่วมกับบุรุนดีเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1962 ในที่สุด โดยก่อนหน้านั้นหนึ่งปี ชาวรวันดาลงประชามติไม่เอาระบอบกษัตริย์และได้ประกาศตัวเป็นสาธารณรัฐใหม่แยกจากประเทศบุรุนดีซึ่งปกครองระบอบราชาธิปไตย ดังนั้นประเทศรวันดากับบุรุนดีจึงต่างเป็นชาติเอกราชดังที่เห็นในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามในหลายประเทศผู้คนมักจะเฉลิมฉลองกันในวันประกาศอิสรภาพ แต่สำหรับประเทศรวันดากับบุรุนดีนั้นแตกต่างออกไป เพราะทั้งสองบอบช้ำจากประวัติศาสตร์นองเลือดระหว่างเผ่าพันธุ์หลังได้รับเอกราชดังที่กล่าวไปข้างต้น ดังนั้นชาวรวันดางดการเฉลิมฉลองในวันนี้แล้วไปฉลองในวันปลดปล่อยวันที่ 4 กรกฎาคมแทนเพื่อความเหมาะสม ส่วนชาวบุรุนดีมองว่าวันนี้มีนัยยะแสดงถึงความเป็นเอกภาพของสังคมที่หลังผ่านพ้นวิกฤตความขัดแย้ง

ที่มา:
Independence Day in Burundi in 2021. (2021). Retrieved from ​https://www.officeholidays.com.
Independence Day in Rwanda in 2021. (2021). Retrieved from ​https://www.officeholidays.com.
Rwanda. (2021). Retrieved from https://www.sahistory.org.za/place/rwanda.