คณะผู้บริหารโครงการ

KU-AAP Board Member

ผศ.น.ท.หญิง ดร. งามลมัย ผิวเหลือง

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

KU-AAP Board Member

ผศ.ดร. ณัฐวีณ์ บุนนาค

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

KU-AAP Board Member

ผศ.ดร. ไพลิน กิตติเสรีชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

KU-AAP Board Member

ผศ.ดร. กรกิต ชุ่มกรานต์ 

คณะกรรมการ

KU-AAP Board Member

Bartholomeus Wilhelmus Lambregts

คณะกรรมการ

KU-AAP Board Member

ผศ.ดร. ลลิตา หาญวงษ์ 

คณะกรรมการ

KU-AAP Board Member

นางสาวมนัธญา นิลพันธุ์

คณะกรรมการ

KU-AAP Board Member

ดร.ชุติมน ศรีนวกะตระกูล

คณะกรรมการ

KU-AAP Board Member

นางสาวนภัสสร รักวรนิต

คณะกรรมการ