เกี่ยวกับ KU-AAP

KU-AAP หรือ KU Asia-Africa Programme เป็นโปรแกรมที่ริเริ่มโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างภูมิภาคแอฟริกา-เอเชีย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษาระหว่างสองภูมิภาค และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แอฟริกา-เอเชีย ในอนาคต

Mission

  • เข้าไปมีส่วนร่วมกับการประชุม หรืองานวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกา-เอเชีย
  • เป็นเจ้าภาพจัดงานในลักษณะต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกา-เอเชีย
  • จัดกิจกรรมด้านการศึกษา โดยอาจจะเริ่มจากเป็นโปรแกรมฤดูร้อน แล้วเชิญวิทยากรจากทั้งในประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกา มาให้ความรู้ กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
  • พัฒนาหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เช่น BA in Southeast Asia and the World และ MA in Africa/Asia for Sustainable Development เป็นต้น
  • จัดกิจกรรมฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อย่าง TICA และ IDE-JETRO ให้กับเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับแอฟริกา หรือความสัมพันธ์แอฟริกา-เอเชีย เพื่อนำไปปฏิบัติงานจริง