วันแอฟริกา

25 05 2021

25 พ.ค. ของทุกปี “วันแอฟริกา” (Africa Day)

วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองประจำปีของชาวแอฟริกันถึงการก่อตั้งองค์การเอกภาพแอฟริกา (Organization of African Unity) เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 1963 ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นสหภาพแอฟริกา (African Union) ในปัจจุบัน อันเริ่มต้นจากการลงนามเป็นสมาชิก OAU ของประเทศในแอฟริกาทั้ง 32 ประเทศที่เมืองแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันเพื่อสนับสนุนประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาให้ได้รับเอกราชหรือหลุดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมโดยทั่วกัน ขณะนี้ AU มีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 55 ประเทศ นับว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคแอฟริกาที่มีตลอดมา
แต่ละปีวันแอฟริกาจะกำหนดธีมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเด็นที่ประเทศสมาชิก AU ตกลงร่วมกัน โดยปี 2021 นี้มาในธีม “Arts, Culture and Heritage: Levers for Building the Africa we Want” มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ประเทศสมาชิกเน้นส่งเสริมอัตลักษณ์ เผยแพร่คุณค่า วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ของแอฟริกัน รวมถึงอนุรักษ์และผลักดันแหล่งมรดกโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายตามวาระปี 2063 (Agenda 2063)

ที่มา:
Africa Union. (2021). 2021 Africa Day Celebration. Retrieved from ​https://au.int/…/20210525/2021-africa-day-celebration.
South African History Online. (2021). The History of Africa Day – 25 May. Retrieved from ​https://www.sahistory.org.za/…/history-africa-day-25-may.