วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี “วันประกาศเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก”

30 06 2021

วันนี้เป็นวันประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือ DR Congo ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกากลาง โดยดีอาร์คองโกได้รับเอกราชในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1960 อันเป็นจุดสิ้นสุดของการ
อยู่ภายใต้อาณานิคมของเบลเยียม
ในปี ค.ศ. 1885 กษัตริย์ลิโอโปลด์ที่ 2 (Leopold II) กษัตริย์เบลเยียมได้รับสิทธิเหนือคองโก ต่อมาได้ประกาศ
ว่าแผ่นที่แห่งนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งเขาจะมีอำนาจเหนือแผ่นดินดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ลิโอโปลด์ที่ 2 ตั้งชื่อ
ดินแดนนี้ว่า รัฐเสรีคองโก หรือ the Congo Free State ภายใต้การปกครองนี้ประชาชนในท้องที่ถูกบังคับให้
เป็นแรงงาน จึงมีชาวคองโกเสียชีวิตจำนวนมากจากโรคภัยและการใช้แรงงานหนัก ต่อมาในปี ค.ศ. 1908
รัฐสภาเบลเยียมเข้าควบคุมต่อจึงเปลี่ยนชื่อเป็น เบลเจียนคองโก (Belgian Congo) หลังสงครามโลกครั้งที่
สองสิ้นสุดลง เกิดการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาตินิยมที่ต่อมานำไปสู่การประกาศเอกราชภายใต้ชื่อ Republic of the Congo ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Democratic Republic of the Congo ในเวลาต่อมา

ที่มา:

Britannica. (n.d.). History of the Democratic Republic of the Congo. Retrieved from
BBC News. (2019). Democratic Republic of Congo profile – Timeline. Retrieved from
OFFICEHOLIDAYS. (n.d.). Independence Day in DR Congo in 2021. Retrieved from