ประเทศบอตสวานา
ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา และความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

15 09 2021

ประเทศบอตสวานา

ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา และความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น
ประเทศบอตสวานา หรือ สาธารณรัฐบอตสวานา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของแอฟริกา ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีเมืองหลวง คือ กรุงกาโบโรเน มีชื่อเสียงจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองเพชร และด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าโดยเฉพาะเป็นที่อยู่ของช้างแอฟริกา ในอดีตนั้นบอตสวานาเคยเป็นรัฐอารักขาของสหราชอาณาจักรในชื่อ Bechuanaland ต่อมาใน ค.ศ. 1966 บอตสวานาได้รับเอกราช หลังจากการได้รับเอกราชนั้นบอตสวานาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกที่มี GDP ต่อหัวอยู่เพียง 518 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 2018 GDP ต่อหัวอยู่ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8,031 ดอลลาร์สหรัฐ กล่าวคือ GDP ต่อหัวเติบโตขึ้นร้อยละ 1,450 ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของการเติบโตของทั้งโลกซึ่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 136 และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศก็เพิ่มขึ้นจาก 51,464,435 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 1966 เป็น 18.663 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 2018 สถิติดังกล่าวทำให้บอตสวานาเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุดในโลก จากความสำเร็จทางเศรษฐกิจในข้างต้นทำให้บอตสวานานั้นได้ถูกขนานนามว่าเป็น “สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จของแอฟริกา” ซึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อการทำให้บอตสวานากลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จนั้นมีดังนี้

ปัจจัยแรก บอตสวานานั้นอุดมไปด้วยอัญมณีที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล แหล่งอัญมณีที่สำคัญของประเทศถูกค้นพบเมื่อต้นทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลในประเทศที่เป็นเจ้าของว่าครึ่งหนึ่งของอัญมณีทั้งหมดทำให้รัฐบาลมีรายได้สูง โดยใน ค.ศ. 2020 บอตสวานาเป็นประเทศที่ส่งออกอัญมณีมากเป็นอันดับ 1 ของแอฟริกา และเป็นอันดับ 7 ของโลก ที่มียอดการส่งออกอัญมณีสูงถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยล่ะ 5.1% ของการส่งออกอัญมณีทั้งโลก

ปัจจัยที่สอง การให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศของบอตสวานา หลายประเทศในแอฟริกาที่แม้จะร่ำรวยไปด้วยทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เช่น น้ำมัน ทองคำ เพชร แต่กลับเผชิญกับความยากจน และความขัดแย้งทั้งภายใน และภายนอก บอตสวานานั้นต่างกับหลายประเทศตรงที่มีความรอบครอบในการดำเนินนโยบาย รัฐบาลที่เป็นเจ้าของเหมืองเพชรในประเทศกว่าครึ่งหนึ่งก็นำรายได้จากการค้าเพชรมาสนับสนุนการพัฒนาทางสังคม สาธารณสุข และการศึกษา ส่งผลให้ความยากจนลดลง อัตราด้านสุขภาพ และอัตราการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศสูงขึ้น

ปัจจัยที่สาม มั่นคงของสถาบันทางการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตย และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ บอตสวานานั้นไม่เคยเผชิญหน้ากับการรัฐประหารเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา ดังเช่น มาลี ซูดาน ซิมบับเว และความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ที่รุนแรงหากเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงอื่น ๆ หลังได้รับเอกราช รัฐบาลภายใต้ประธานาธิบดีคนแรก Seretse Khama ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้าน สังคม สาธารณสุข และการศึกษา ประกอบกับการปกครองภายใต้หลักนิติรัฐ ธรรมาภิบาลที่ดี สนับสนุนความเป็นเสรีประชาธิปไตย จากการวางรากฐานดังกล่าวในดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี 2020 ได้รายงานว่าในทวีปแอฟริกาบอตสวานาเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศเซเชลส์ และเป็นอันดับที่ 35 ของโลก ซึ่งเท่ากับ ประเทศบูรไน อิสราเอล ลิทัวเนีย และสโลวีเนีย ที่มีการคอรัปชั่นที่น้อยที่สุดในโลก ประกอบกับดัชนีประชาธิปไตยจากสื่อสำนัก The Economist นั้นได้จัดอันดับให้บอตสวานาอยู่ในอันดับที่ 29 ของประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่อยู่ในระดับกลางค่อนสูง โดยที่ผ่านมาบอสวานานั้นก็มีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ราว ๆ 7.5 จาก 10 คะแนน ซึ่งสถิติดังกล่าวนั้นมากกว่า อิตาลี แอฟริกาใต้ และไต้หวัน จึงทำให้เป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สูงที่สุดในแอฟริกา ซึ่งการวางรากฐานของความเป็นประชาธิปไตยนั้นมาพร้อมกับการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่เน้นกับความเป็นมิตรต่อตลาด เสรีภาพทางเศรษฐกิจ การปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเป็นไปอย่างมั่นคง ทั้งนี้ในด้านเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ของบอตสวานา มีเสรีภาพเป็นอันดับที่ 58 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของแอฟริกา ที่ 7.35 คะแนน และอิสรภาพทางเศรษฐกิจที่ 7.60 คะแนน ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนที่ช่วยให้สถาบันทางการเมือง และเศรษฐกิจของบอตสวานานั้นมีความเข้มแข็ง

แต่อย่างไรก็ตามบอสวานาก็กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ขณะนี้มีอัตราการตกงานที่สูงขึ้นกว่าร้อยละ 24.5% ค่าครองชีพที่สูงขึ้น อัตราการติดเชื้อ HIV/AIDS ที่สูง ปัญหาการอพยพเข้าประเทศของชาวซิมบับเวจากปัญหาทางเศรษฐกิจในประเทศ ในด้านการเมืองพรรคที่ครองตำแหน่งสำคัญทางการเมืองส่วนใหญ่ คือ พรรคพรรคประชาธิปไตยบอสวานา หรือ Botswana Democratic Party (BDP) ก็ได้เสื่อมความนิยมลง ถูกกล่าวหาว่ามีความเป็นเผด็จการ และมีการควบคุมเสรีภาพของสื่อมากขึ้น เศรษฐกิจของบอตสวาที่ต้องพึ่งพารายได้จากการการส่งออกเพชรกว่าร้อยละ 90 ก็ประสบกับความไม่แน่นอนของราคาที่มีความผันผวน และมีการคาดการณ์กันว่าทรัพยากรเพชรของประเทศจะหมดลงในเวลาประมาณ 25 ปี แม้ว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะส่งเสริมความหลากหลายทางเศรษฐกิจแต่ความพยายามดังกล่าวยังไม่เกิดผลสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบอตสวานานั้นเป็นประเทศที่ไม่มีส่วนที่ติดกับทะเลทำให้ต้องพึ่งพาการนำสินค้าเข้าจากแอฟริกาใต้ และนามิเบีย โดยใน ค.ศ. 2019 บอตสวานานั้นต้องพึ่งพาการนำเข้าจาก ทั้ง 2 ประเทศรวมร้อยละ 66.22 ทำให้ค่าใช้จ่ายการนำเข้า และส่งออกสินค้านั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคอย่างมาก แม้ว่ารากฐานของเศรษฐกิจจะเปิดกว้าง และมีความมั่นคงของสถาบันทางการเมือง แต่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โมซัมบิก นามิเบีย ดัชนีความสามารถในการแข่งขันทั่วโลกของ World Economic Forum ก็ได้ระบุว่าความสามารถในการแข่งขันของบอตสวานา และหลายประเทศในแอฟริกาลดลงอันเนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และในด้านความไม่เท่าเทียมระหว่างปี ค.ศ. 2010 ถึงปี 2015 รัฐบาลจะสามารถลดความไม่เท่าเทียมลงได้จากร้อยละ 60.5 เป็น ร้อยละ 53.3 แม้ว่าจะสามารถลดลงได้เยอะก็ตามแต่ก็ระดับของความไม่เท่าเทียมภายในประเทศยังค่อนข้างสูง จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลของบอตสวานาจึงจะต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในอนาคต

เขียนโดย นางสาวกฤตวรรณ ประทุม
อ้างอิง
The World Bank GDP. (n.d.). (current US$) – Botswana. September 9, 2021, retrieved from
Workman, Daniel. (2021). Diamond Exports by Country. September 9, 2021, retrieved from
Transparency International. (2020). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2020. September 9,
2021, retrieved from
The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index. (2020). Global democracy has another
bad year. September 9, 2021, retrieved from https://www.economist.com/graphic-
detail/2020/01/22/global-democracy-has-another-bad-year.
Vásquez, I., & McMahon, F. (2020). The HUMAN FREEDOM INDEX 2020. September 9, 2021,
Wende, Hamilton. (2016). Botswana: From dusty bowl to sparkling success story. September
Marian L. Tupy. (2020). Botswana’s Success Is Remarkable — and It’s Down to Capitalism.
Hanson, Stephanie. (2007). Botswana: An African Success Story Shows Strains. September. 9,
The Observatory of Economic Complexity. (n.d.). Botswana. September. 9, 2021, retrieved
THE WORLD BANK. (n.d.). Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$) –
Mozambique, Botswana, Namibia. September. 9, 2021, retrieved from
Romer, Christy. (2020). The Amazing Life of Seretse Khama, the Man Who Transformed
Botswana. September. 9, 2021, retrieved from https://globalshakers.com/the-amazing-life-of-seretse…/.
The World Bank. (n.d.). The World Bank in Botswana. September. 9, 2021, retrieved from